Jelenlegi hely

Címlap » Bemutatkozás

 minosegiranyitas.pdf

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola

Minőségirányítási Programja

TARTALOMJEGYZÉK

1.      ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Az intézmény rövid bemutatása

1.2. Az intézmény rövid története

1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumai

1.4. Önkormányzati MIP intézményre vonatkozó fejezete

1.5. Az intézmény minőségpolitikája

1.6. Minőségcélok

2.      MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER

2.1. Általános követelmények

2.1.1. Az intézményben a minőséget alapvetően befolyásoló szabályozó dokumentumok

2.1.2. A minőségirányítási rendszer dokumentumai

2.1.3. A minőségirányítási rendszer fogalmai

2.1.4. Az alkalmazott minőségirányítási szabványok

2.2. A vezetőség felelőssége

2.2.1. Vezetői elkötelezettség

2.2.2. A szolgáltatást igénybe vevők igényei és követelményei

2.2.3. Minőségpolitika

2.2.4. Tervezés

2.2.5. Felelősség, hatáskör és kommunikáció

2.2.6. Vezetőségi átvizsgálás

2.3. Erőforrás gazdálkodás

2.3.1. Források biztosítása

2.3.2. Emberi erőforrások

2.3.3. Infrastruktúra

2.3.4. Munkakörnyezet

2.4. Folyamatirányítás

2.4.1. A megvalósuló folyamatok tervezése

2.4.2. A szolgáltatást igénybe vevőkkel és a partnerekkel kapcsolatos folyamatok

2.4.3. Tervezés és fejlesztés

2.4.4. Beszerzés

2.4.5. Szolgáltatási folyamatok

2.4.6. Megfigyelő és mérőeszközök kezelése

2.5. Mérés, elemzés, fejlesztés

2.5.1. Általános útmutatás

2.5.2. Figyelemmel kísérés és mérés

2.5.3. A nem megfelelőség kezelése

2.5.4. Adatelemzés

2.5.5. Fejlesztés

3.      A PROGRAM HATÁLYBALÉPÉSE ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Intézményi bemutatás

 

Név: Németh László Gimnázium és Általános Iskola

 

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ormos E. u.18.

 

Az alapítás éve: 1989.

 

Fenntartó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Felügyeleti szerv:  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

 

Gazdálkodása: Részben önállóan működő költségvetési szerv

 

Működési terület: Hódmezővásárhely és vonzáskörzete

 

Az iskolatevékenysége:

 • általános iskolai nappali tagozatos nevelés és oktatás, a tanulók felkészítése az alapvizsgára,
 • középiskolai nevelés és oktatás, a tanulók felkészítése az érettségi vizsgára,
 • tanulói napközis ellátás,
 • intézményi étkeztetés,
 • munkahelyi vendéglátás,
 • az intézményi vagyon működtetése,
 • iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, egyéb felnőttoktatás,
 • egyedi szoftverfejlesztés.

 

1.2. Az intézmény rövid története

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola jogelődje, a Hódtói Általános Iskola 1989-ben kezdte meg működését. Az iskolát Novák István Ybl-díjas építész tervei alapján építették. A lakótelepi környezet és az iskola hatalmas udvara arra motiválta a tantestületet, hogy az új intézmény sajátosságaként egy szép kertet tervezzen az iskola köré. A szarvasi arborétum vezetője, Sípos András öntötte formába az álmokat, és az ő tervei alapján a tanárok, szülők, diákok közös munkájával egy valóban ritka iskolai arborétum teremtődött.

Ez a környezet az iskola profiljának alakulására is nagy hatást gyakorolt. Az oktató-nevelő munkában egyre nagyobb hangsúlyt kapott a környezetvédelem. Ennek a munkának az elismeréseként a szakminisztérium az iskolát környezet- és természetvédelmi oktatóközponttá nyilvánította.

1995-ben a fenntartó önkormányzat döntése alapján az iskola gimnáziumi tagozattal bővült. A város képzési szerkezetét gazdagítva hat évfolyamos gimnáziumi osztályok működnek.

1998 szeptemberében kezdődött a tagozatos képzés, német kéttannyelvű, angol és matematika tagozatra jelentkezhetnek a hatodik osztályos általános iskolások.

2001 két szempontból is fontos dátuma az iskola történetének. Ebben az évben vette fel az iskola a Hódmezővásárhelyhez ezer szállal kötődő jeles magyar író, Németh László nevét, és ebben az évben érettségizett szép sikerrel az első gimnáziumi évfolyam.

Mára az intézmény a város népszerű és közkedvelt intézményévé vált, az évről-évre tapasztalható túljelentkezés legalábbis erre enged következtetni.

 

1.3. A  minőségügyi rendszer dokumentumai

A Minőségirányítási program tartalmazza az intézmény minőségfejlesztési rendszerét, valamint minőségpolitikáját.

A minőségügyi dokumentációs rendszer legfelső szintjén az Alapító okirat, a Minőségirányítási program, a Nevelési program, és a Szervezeti és működési szabályzat található.

A Nevelési program az intézmény stratégiai dokumentuma, melynek megvalósulását, végrehajtását a Minőségirányítási program támogatja.

A Minőségirányítási program gyakorlati megvalósítása a Minőségirányítási Kézikönyvben és a Minőségirányítási Eljárásokban rögzített konkrét előírások alapján történik.

A Minőségirányítási Kézikönyv és a Minőségirányítási Eljárások a Minőségirányítási program mellékletét képezik.

 

1.4. Önkormányzati minőségirányítási program intézményre vonatkozó fejezete

Folyamatosan keressék és éljenek mindazon lehetőségekkel, mellyel erőforrásaikat (humán, gazdasági, tárgyi) fejleszteni tudják.

Tekintse feladatának a továbbiakban is, az általános iskolai oktatás keretei között a német és angol nyelv, valamint a matematika tantárgy emelt szintű képzések biztosítását a város tanulói számára. Kiemelt figyelmet fordítsanak az intézményi keretek között működő Környezetvédelmi Oktatóközpont működtetésére.

Tekintse feladatának a hat osztályos gimnáziumi oktatás keretei között a magyar-német két tanítási nyelvű oktatás további biztosítását, szélesítse képzési kínálatát magyar-angol két tanítási nyelvű képzés beindításával.

 

1.5. Az intézmény minőségpolitikája

Az intézmény tevékenysége jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánja biztosítani.

A szolgáltatási tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárt a dolgozóktól a folyamatos megújulás, fogékonyság az új munkamódszerek iránt, a töretlen szakmai fejlődés.

Minden vezetői szinten elvárt a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése és a minőségi munkavégzés végrehajtása és megkövetelése.

A munkatársak kötelessége a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása.

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola nevelőinek közössége - számot vetve az iskola helyzetével, feltételeivel, az iskolával szemben támasztott helyi igényekkel és elvárásokkal, valamint saját lehetőségeivel és korlátaival - az alábbiakban fogalmazza meg a pedagógiai munkája során követendő értékeket, illetve alapelveket:

              I.      Teljes mértékben azonosulni tud a Nemzeti Alaptanterv követelményeit átható értékekkel, s azokat oktató-nevelő munkájában képviselni kívánja, így

 • az egyén és a közösség érdekeinek egyaránt megfelelő szerepet juttató demokratikus magatartásra kíván felkészíteni,
 • fontos szerepet szán a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének és
 • erősíteni kívánja az európai kultúrkörökhöz tartozásunk tudatát.

           II.      Pedagógiai tevékenységének középpontjába a tanuló személyiségének minél teljesebb megismerését és formázását helyezi.

         III.      Vallja, hogy hivatását csak szakmai felkészültségének szinten tartásával, illetve javításával, valamint a tanári kar tagjainak felelős értelmiséghez méltó együttműködésével töltheti be.

        IV.      A meghatározott célok megvalósítása során sem kíván megfeledkezni arról, hogy az iskolai élet egészét át kell hatnia a humanizmusnak, az emberi méltóság tiszteletének.

           V.      Az iskolai életét a nyitottság szellemében kívánja megszervezni.

        VI.      Oktató-nevelő munkája, valamint az iskolán kívüli közösségeket megcélzó értékközvetítő tevékenysége során - környezet- és természetvédelmi oktatóközpontként is - előtérbe állítja a környezet, illetve a természet tiszteletét.

 

1.6. Minőségcélok

 A Németh László Gimnázium és Általános Iskola nevelőinek közössége azáltal, hogy az iskolai élet középpontjába a tanulók, és ezzel együtt a pedagógus személyiségének minél teljesebb kibontakozását helyezi, az alábbi célok megvalósítására törekszik nevelő-oktató munkája során:

Legfőbb céljának a tanulók kommunikációs készségének fejlesztését tartja.

Korunkban a személyiség önmegvalósítására csak akkor van esélye az egyénnek, ha nem ütközik folyton kommunikációs korlátokba.

Kiemelten fontos céljának tekinti a hatékony tanulási módszerek kialakítását, valamint a hatékony tanulásszervezési eljárások kidolgozását.

Szakmai kudarcaink egy része valószínűleg visszavezethető arra, hogy az elmúlt tíz évben a magyar közvélemény is felismerte, hogy az évszázados - az ideológiák által ugyan különbözőre ?színezett? - műveltségkép anakronisztikussá vált, keserűen tapasztalta, hogy a tanulással megszerzett tudás nem szól egy életre, viszont egyre inkább az marad talpon, aki egy életen át tud tanulni.

Fontos céljának tekinti a tehetségek felismerését és azok kibontakozásának segítését.

A személyiség teljességének feltétele, hogy az egyén élete során olyan tevékenységeket végezzen, amelyekkel eredményeket tud elérni, amelyekkel sikerélményei vannak. A mindenki tehetséges valamiben közhelyszerű igazságát az iskolának a lehető legnagyobb mértékben tartalommal kell kitöltenie. Ez egyben feltétele a tanári személyiség teljességének is.

Fontos céljának tekinti, hogy elősegítse a tanulók identitásának kialakulását és megerősödését.

A ?ki vagyok, és hová tartozom?? kérdésének megválaszolása napjainkban a felnőtteknek is nagy problémákat okoz. Jó lenne, ha a mai gyerekek már szilárd identitással válhatnának felnőttekké egy remélhetőleg stabilabb világban. Ezzel lehetővé válna, hogy energiájukat önmegvalósításukra és ne önmaguk keresésére fordíthassák.

Fontos céljának tekinti, hogy tanulóit egészséges életmódra nevelje.

A személyiségfejlesztés csak akkor lehet valóságos értéke az iskolának, ha azt egy szakmailag képzett, felkészült nevelőtestület tekinti elsődleges hivatásának. Hogy a Németh László Gimnázium és Általános Iskola nevelőközössége valóban ilyen legyen:

Kiemelten fontos céljának tekinti az együttműködést.

Fontos céljának tekinti a pedagógusok szakmai felkészültségének szinten tartását, illetve javítását.

Hogy a humanizmus, az emberi méltóság tisztelete valóban létező értéke legyen a Németh László Gimnázium és Általános Iskolának, a nevelőtestület:

Kiemelten fontos céljának tekinti, hogy a tanárok és a diákok egymás közötti kapcsolataiban érvényesüljön az egyéniség tisztelete.

Kiemelten fontos céljának tekinti a közösségi értékek átadását és megerősítését, összefüggésben az identitás kialakításával és megerősítésével.

Fontos céljának tekinti a szociális érzékenység erősítését, a szociális hátrányok enyhítését.

A nyitottság akkor lehet létező értéke az iskolának, ha a nevelőtestület:

Kiemelten fontos céljának tekinti az iskolahasználók közötti, valamint az iskola és környezete közötti együttműködést.

Fontos céljának tekinti, hogy a tantárgyi programok kialakításával a gyakorlatban is érvényesíteni tudja a jogszabályban előírt átjárhatóságot.

Fontos céljának tekinti, hogy rendezvényeivel a lakókörzet, illetve a város egyik kulturális centrumává váljék.

Fontos céljának tekinti, hogy - az iskola életéről, rendezvényeiről, programjairól történő rendszeres tájékoztatás érdekében - jó kapcsolatot tartson a helyi médiával.

Az iskola adottságaiból és hagyományaiból következő létező értéke a természet és a környezet tisztelet. Ezen értékek megőrzése és ápolása az alábbi célok megfogalmazását teszi szükségessé és lehetővé:

Kiemelten fontos céljának tekinti a belső környezet igényes kialakítását.

Kiemelten fontos céljának tekinti a külső környezet további fejlesztését, építését, óvását.

Fontos céljának tekinti a lakóhely környezeti értékeinek hasznosítását a nevelésben.

Fontos céljának tekinti az ország környezeti értékeinek és környezeti problémáinak a megismertetését.

 

2. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER /A MŰKÖDÉST SZABÁLYOZÓ FŐBB FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA/

 

2.1. Általános követelmények

Az intézmény a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az
MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet.

A minőségirányítási rendszer alkalmazásához az intézmény

 • azonosította azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez és fenntartásához,
 • meghatározta a folyamatok rendjét és kapcsolatait,
 • meghatározta azokat a követelményeket (beleértve a jogi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket is, amelyek a szervezet tevékenységének, termékeinek és szolgáltatásainak környezeti tényezőire vonatkoznak) és eljárásokat, amelyek elengedhetetlenek a folyamatok hatékony irányításához és ellenőrzéséhez,
 • biztosítja a folyamatok irányításához és ellenőrzéséhez szükséges erőforrásokat és információkat,
 • méri, ellenőrzi, elemzi és alkalmazza azon eljárásokat, amelyek szükségesek a tervezett eredmények és a folyamatos fejlődés eléréséhez.

Az intézmény folyamatosan gondoskodik a fenti folyamatoknak a szabványok követelményeit kielégítő fenntartásáról.

 

2.1.1. Az intézményben a minőséget alapvetően befolyásoló szabályozó dokumentumok:

Belső dokumentumok:

Általános belső szabályozó dokumentumok

-         Alapító okirat,

-         Szervezeti és működési szabályzat,

-         Pedagógiai program,

-         Házirend,

-         Éves munkaterv,

-         Iratkezelési szabályzat,

-         Könyvtár működési szabályzat,

-         Továbbképzési program,

-         Munkaköri leírások,

-         Közalkalmazotti szabályzat,

-         Igazgatói utasítások.

Gazdálkodást szabályzó belső dokumentumok

-         Leltározási szabályzat,

-         Selejtezési szabályzat,

-         Házipénztár kezelési szabályzat.

Műszaki ellátási szabályzatok:

-          Munkavédelmi szabályzat,

-          Tűzvédelmi szabályzat,

-          Munkahelyi kockázatértékelés.

A szolgáltatási, illetve az azt kiszolgáló folyamatokat szabályzó belső dokumentumok

-         Minőségirányítási Kézikönyv,

-         Minőségirányítási Eljárások,

-         Munkautasítások.

Főbb külső dokumentumok:

-         Törvények,

-         Rendeletek,

-         Önkormányzati rendeletek,

-         Szabványok.

 

2.1.2. A minőségirányítási rendszer dokumentumai:

Minőségirányítási Kézikönyv

(MK)

A GIMNÁZIUM bemutatása mellett a szabványkövetelményeket leíró dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét.

 

Minőségirányítási Eljárás

(ME)

 Egy tevékenység, vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja.

 

Munkautasítások

(MU)

A GIMNÁZIUM munkájához kapcsolódó, a feladatok utasítás formájában történő kiadása, meghatározza a feladat végzéséért felelős személyeket, a végrehajtás módját, a megfelelőség feltételeit és az ellenőrzés, dokumentálás módját és módszerét.

 

Adatlap

Előre meghatározott tartalommal elkészített formanyomtatvány, célirányos kitöltésre késztetve a felhasználót.

 

Dokumentum

Információ és annak hordozója (például feljegyzés, előírás, eljárásdokumentum, rajz, jegyzőkönyv, szabvány).

 

Feljegyzés

Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket, vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét.

 

Felsőszintű dokumentumok

Szabványok, törvények, jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek, hatósági engedélyek.

 

Egyéb dokumentumok

A szolgáltatást igénybe vevők által szolgáltatott dokumentumok.

 

 

2.1.3. A minőségirányítási rendszer fogalmai:

A szolgáltatást igénybe vevők:

1.      Tanulók,

2.      Szülők,

3.      Fenntartó,

4.      Középfokú és felsőfokú oktatatási intézmények.

 

Nem megfelelőség:

Egy követelmény nem teljesülése.

 

Követelmény:

Kinyilvánított igény, vagy elvárás, amely általában magától értetődő, vagy kötelező.

 

Hiba:

Egy szándék szerinti, vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése.

 

Kritérium:

A szolgáltatástól elvárt, vagy megkívánt minőséget kifejező, mérhető megnyilvánulás, amely széles, a mérési értékek alapján minősítéseket is tartalmazó intervallumskálát fog át.

 

KIVONAT AZ MSZ EN ISO 9000:2001 SZABVÁNYBÓL

Minőség:

Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.

Minőségpolitika:     (quality policy)

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított átfogó szándékai és irányvonala.

Minőségirányítás:     (quality management)

Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából.

Minőségbiztosítás:     (quality assurance)

A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.

Minőségszabályozás:     (quality control)

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít.

Minőségirányítási rendszer:     (quality system)

Irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából.

Minőségterv:     (quality plan)

Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz, vagy szerződéshez.

Minőségirányítási felülvizsgálat:     (quality audit)

Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

Nyomonkövethetőség, visszavezethetőség

(a mérésügyben: leszármaztathatóság):     (traceability)

Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását, vagy a helyét annak, amiről szó van.

Megbízhatóság:     (reliability)

Gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására használnak.

Előírás:     (specification)

Dokumentum, amely követelményeket határoz meg.

 

2.1.4. Az alkalmazott minőségirányítási szabványok:

MSZ EN ISO 9000:2001      Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár

 

MSZ EN ISO 9001:2001      Minőségirányítási rendszerek. Követelmények

 

MSZ EN ISO 9004:2001      Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

 

MSZ EN ISO 10011             Vezérfonal a minőségügyi rendszerek auditálásához

 

MSZ EN ISO 10013              Minőségügyi kézikönyvek kidolgozásának irányelvei

 

2.2. A vezetőség felelőssége

2.2.1. Vezetőségi elkötelezettség

Az intézmény vezetőségével szemben mindenkori követelmény, hogy a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtessen.

Ennek megvalósulása és érvényesülése érdekében Minőségirányítási Kézikönyvet és ehhez kapcsolódóan Minőségirányítási Eljárásokat dolgozott ki - teljes összhangban a szabvány valamennyi, a minőségirányítási rendszert érintő elemével, valamint az abban foglalt követelményekkel - és napi tevékenysége során alkalmazza és működteti a minőségirányítási rendszert.

 

Az intézmény vezetőségével kapcsolatos folyamatos elvárás:

 • a szakmai munka mindenkori követelményeinek megfelelő minőségirányítási munkafeltételek - személyi és infrastrukturális - biztosítása,
 • a szolgáltatást igénybe vevők folyamatos megelégedésének elérése, a társadalmi elvárásoknak történő megfelelés érdekében, az igények és helyi specifikum figyelembe vételével,
 • a minőségirányítási szabvány ismerete és munkafolyamatokban történő napi alkalmazása,
 • a minőségirányítási előírásoknak megfelelő ellenőrző és helyesbítő tevékenységek végzése,
 • a dolgozók minőségirányítási szemléletének folyamatos szinten tartása,
 • a megújulási, s az új iránti fogékonyság és azok bevezethetőségének, alkalmazhatóságának minőségi szempontok alapján történő vizsgálata,
 •  javaslattétel a minőségirányítási rendszer folyamatos, a szabvány előírásaival összhangban álló fejlesztésére.

2.2.2. A szolgáltatást igénybe vevők igényei és követelményei

Az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatást igénybe vevők, szerződő partnerek jogos igénye és követelménye, hogy az elvárásoknak megfelelően szervezze mindennapi munkavégzését.

Az iskola legfontosabb közvetlen partnerei a tanulási-tanítási és nevelési folyamat elsődleges szereplői - a gyerekek, a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő dolgozók - valamint a szülők és a fenntartó, akik elvárásokat támasztanak, illetve forrásokat biztosítanak az intézmény számára.

 

Tanulók elvárásai:

 • felkészítés a következő iskolai szintre, a képességek kibontakoztatása,
 • a felhasznált tanítási eszközök megfelelő támpontot adjanak az ismeretanyag elsajátításához,
 • a megszerzett tudás szilárd alapot biztosítson a továbbhaladáshoz,
 • korrekt, demokratikus környezet.

 

Szülők elvárásai:

 •  gyermekük tiszta, kellemes, biztonságos környezetben tanulhasson, érezze jól magát az intézményben,
 •  fogalmazzon meg egyértelmű, teljesíthető követelményrendszert,
 • biztosítson folyamatos információszolgáltatást,
 • készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra, az életre.

 

Középfokú és felsőfokú oktatási intézmények elvárásai:

 • a középfokú, illetve a felsőfokú oktatási elvárásoknak ismeretanyagbeli szinten megfelelni képes diákok,
 • a tanulók legyenek birtokában megfelelő szintre fejlesztett tanulási képességeknek és készségeknek.

 

Fenntartó elvárásai:

 • célszerű és hatékony gazdálkodás,
 • az nevelési, oktatási szakmai munka eredményes, hatékony legyen,
 • az oktató-nevelő munka hatékonysága, színvonala mérhető legyen,
 •  fogékonyság új módszerek iránt,
 • legyen biztosított az intézményi vagyon megóvása, a takarékos, gazdaságos működtetés,
 • az előírásoknak és jogszabályi rendelkezéseknek folyamatosan megfelelő működés biztosítása.

 

Ezen fő alapelvre épülő elvárás:

 • a minőségi munkavégzés hatékony és a feladatok ellátását legjobban elősegítő módszerek, eljárások alkalmazásával végzett tevékenység,
 • a szolgáltatások nyújtásánál és a beszállítókkal szemben meghatározó az alkalmazott minőségközpontúság és eredményesség,
 • a szolgáltatást igénybe vevők jogos igényeinek maradéktalan kielégítése,
 • a szolgáltatást igénybe vevőnek jogában áll tapasztalatai alapján véleményt alkotni az iskoláról, a pedagógusok munkájáról.

 

Felelősség:

 

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Az eljárás száma:

 

ME 02-01

Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel, igényeik és elégedettségük mérése

 

2.2.3. Minőségpolitika

Az intézmény tevékenysége jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánja biztosítani.

A szolgáltatási tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárt a dolgozóktól a folyamatos megújulás, fogékonyság az új munkamódszerek iránt, a töretlen szakmai fejlődés.

Minden vezetői szinten elvárt a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése és a minőségi munkavégzés végrehajtása és megkövetelése.

A munkatársak kötelessége a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása.

 

Felelősség:

 

Igazgató

Igazgatóhelyettes

Munkacsoport-vezetők

 

Kapcsolódó dokumentumok:

MK/M01

Minőségpolitika

 

2.2.4. Tervezés

2.2.4.1. Minőségcélok

 

Az intézmény keretén belül minden, erre alkalmas funkcióra és szintre megtörtént a minőségcélok meghatározása, melyek összhangban vannak a GIMNÁZIUM minőségpolitikájával, valamint a folyamatos fejlődéssel kapcsolatos elkötelezettségével.

 

Felelősség:

 

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

MK/M02

Minőségcélok

 

2.2.4.2. A minőségirányítási rendszer tervezése

Az intézményolyan minőségirányítási rendszert működtet, amelynek szerves részét képezi a minőségirányítási tervezés.

Egyes tevékenységekre vonatkozó külön igény esetén minőségtervet készít, amelyben meghatározza mindazon folyamatokat és erőforrásokat, amelyek szükségesek a megkövetelt minőség eléréséhez.

 

Meghatározza és biztosítja:

 • azokat a szabályozásokat, folyamatokat, erőforrásokat és szakismereteket, amelyek szükségesek a megkövetelt minőség eléréséhez,
 • az ellenőrzési eljárásokat és feladatokat, valamint az ezekre vonatkozó dokumentumok összhangját,
 • a szolgáltatás során alkalmazandó megfelelő munkafolyamatokat, ellenőrzési és igazolási módszereket,
 • az elfogadhatósági feltételeket az oktató-nevelő munkára jellemzőkre és követelményekre,
 • a feljegyzések körét és elkészítésük, illetve kezelésük rendjét.

 

Felelősség:

 

Minőségirányítási vezető

 

 

Stratégiai tervezés:

Az intézmény annak érdekében, hogy fejlesztéseit a céljainak megfelelően fókuszálni tudja, megtervezi stratégiáját. Meghatározza a hosszú távú dokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, egymáshoz való viszonyát.

A stratégiai tervezés dokumentumai:

a/ nevelési program

b/ helyi tanterv

c/ éves munkaterv

Éves tervezés:

Az intézmény vezetése az iskolát érintő külső és belső mérések, valamint az értékelések tapasztalatainak összegzése alapján, meghatározza az éves feladatokat, valamint a javítandó, fejlesztendő területeket.

Az éves tervezés dokumentumai:

a/ nevelési program

b/ helyi tanterv

c/ szervezeti és működési szabályzat

d/ éves munkaterv

e/ tantárgyfelosztás

f/ belső auditterv

 

2.2.5. Felelősség, hatáskör és kommunikáció

2.2.5.1         Felelősség és hatáskör

Az intézmény a minőségpolitikájában megfogalmazott célok elérése érdekében az
MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány előírásainak megfelelően olyan minőségirányítási rendszert működtet, amely mindenkor biztosítja, hogy az intézmény a leghatékonyabban tudja végrehajtani a minőségirányítási rendszerben megfogalmazott követelményeket a mindennapi munkája során és az intézmény egyéb működési területein egyaránt.

E követelménynek megfelelően alakította ki szervezeti felépítését, mely hatékonyan tud megfelelni a minőségirányítási követelményeknek:

 • minden szinten biztosítja a minőségirányítási munkavégzés valamennyi feltételét,
 • lehetővé teszi, hogy a minőségirányítási információk áramlása minden irányba működjön,
 • megoldva a nem megfelelőség megelőzését,
 • illetve a hibajavító folyamatok végzését.

Az intézményegyszerűsített szervezeti felépítését az alábbi séma szemlélteti, amely bemutatja az egységek és vezetőik funkcionális és függőségi kapcsolatait:

A felelősségek kijelölése biztosítja, hogy:

 • a minőségcélokat azok valósítják meg, akik felelősek a munka elvégzéséért,
 • a megfelelőség ellenőrzését lehetőség szerint azok végzik, akik nem közvetlenül felelősek a munka elvégzéséért.

A minőségre vonatkozó felelősségi- és hatáskörök a fenti vezetők által meghatározottak.

Felelősség:

 

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Munkaköri leírások

2.2.5.2. A vezetőség képviselője

Az intézményben a vezetőség képviselője a minőségirányítási vezető, a nemzetközi szabvánnyal összhangban koordinálja a kialakított minőségirányítási rendszer működését. Feladatai középpontjában a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, javítása és hatékonyabbá tétele áll.

Felelősség:

 

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

MK/M03

Kiegészítés a minőségirányítási vezető munkaköri leírásához

2.2.5.3. Belső kommunikáció

Az intézmény olyan belső és külső információs rendszert működtet, amely biztosítja, hogy a minőségi munkavégzéshez és ennek kiszolgálásához szükséges információk kellő időben rendelkezésre álljanak.

A belső információáramlást és az abból levonható következtetések és szükséges intézkedések megtételét biztosítják:

 • a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott és működtetett feladatok,
 • a munkacsoport-, illetve munkaközösség vezetők közvetítése által,
 • az igazgató, vagy a helyettes által kiadott állandó, vagy eseti utasítások, szabályzatok, körlevelek,
 • a kéthavonta tartott nevelőtestületi értekezletek (jegyzőkönyv és jelenléti ív készül),
 • a havonta tartott munkaközösségi értekezletek (emlékeztető készül, amelyet a jelenlévők aláírnak),
 • a tanévnyitó, a záró és a féléves értekezletek, valamint a 3 osztályozó konferencia (félévi, év végi és ballagó),
 • a tanári szobában a faliújságon közzétett információk,
 • a munkaköri leírások,
 • a napi kapcsolattartás, szóbeli információ-köröztetés,
 • elektronikus levelezés (e-mail kapcsolat) a számítógépes hálózaton keresztül.

Az intézmény vezetőségével szembeni általános elvárás az, hogy mindenkor biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges külső információkat, amelyek a szükséges mértékben kerüljenek bedolgozásra a különböző tervekbe, eljárásokba, szabályzókba és végül megfelelő minőségben és színvonalon érvényesüljenek.

A külső környezetbe juttatott információknak tükrözniük kell az intézményben folyó szakmai munka valós állapotát és helyzetét, az elért eredményeket, valamint a folyamatos fejlesztést, a minőségi munkavégzés érdekében tett intézkedéseket, követelményeket.

Felelősség:

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Munkaköri leírások

 

2.2.6. Vezetőségi átvizsgálás

2.2.6.1. Általános követelmény

A minőségirányítási rendszer folyamatos és megfelelő működése érdekében az iskola évente legalább egyszer, illetve szükség szerint felülvizsgálatot tart, amelynek során értékeli a minőségirányítási rendszer működését, meggyőződik annak hatékonyságáról. Ellenőrzi, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel-e az iskola által meghatározott minőségpolitikának és az ott megfogalmazott céloknak.

 

2.2.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai

A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatainak információt kell tartalmazniuk:

 •  belső és külső auditok eredményéről,
 •  a szolgáltatást igénybe vevők visszajelzéseiről,
 •  a folyamatok működéséről és a szolgáltatás megfelelőségéről,
 •  a megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzetéről,
 •  a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységekről,
 •  azokról a változtatásokról, amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert,
 • a fejlesztésre irányuló ajánlásokról.

 

2.2.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatainak tartalmazniuk kell a döntéseket és az intézkedéseket:

 •  a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztéséről,
 •  a szolgáltatás igénybevevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztéséről, valamint
 •  az erőforrás-szükségletről.

A felülvizsgálatról minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a feltárt hiányosságokat, a korábban hozott döntések megfelelőségét, a változtatások szükségességét, a helyesbítő és megelőző tevékenységeket, a határidőket és a felelősöket.

 

Felelősség:

 

Minőségirányítási vezető

Kapcsolódó dokumentumok:

ME 02-02

Vezetőségi átvizsgálás

 

2.3. Erőforrás gazdálkodás

2.3.1  Források biztosítás

Az intézmény vezetősége gondoskodik arról, hogy a minőségirányítás valamennyi területén a szükséges tárgyi feltételek, technikai eszközök, valamint a képzett személyek rendelkezésre álljanak.

Az intézményben folyó tevékenységek végzéséhez a szükséges erőforrások meghatározottak és biztosítottak, ideértve az irányítást, a feladatokat, az oktatás-nevelést és az ellenőrzéseket - a belső minőségirányítási auditokat is - végző személyeket.

Felelősség:

Igazgató

 

 

2.3.2. Emberi erőforrások

 

Az iskola emberi erőforrás politikája arra irányul, hogy munkavállalói rendelkezzenek a szolgáltatást igénybe vevők által elvárt követelmények kielégítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, tudással, gyakorlati jártassággal, erkölcsi feddhetetlenséggel, etikus hozzáállással, továbbá felelősségtudattal, megfelelő döntési képességgel.

 

2.3.2.1.        Általános útmutatás

 

Az intézmény a mindenkori szervezeti felépítésében meghatározottak szerint és az ez alapján készült, munkaköri jegyzékében szereplő beosztásokra a hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.-ben) megfogalmazott követelmények szerint hajtja végre személyi állományának kinevezését.

A személyi állomány utánpótlásakor és kinevezésekor kiemelkedő szempontként kezeli, hogy végzettsége, képzettsége és korábbi gyakorlati ismeretei megfeleljenek a minőségpolitikai elvekben kitűzött céloknak.

Gyakorlati ismeret hiányában kinevezett személy esetében az intézmény fő hangsúlyt fektet arra, hogy a minőségi követelményeknek megfelelő képzett személy váljon belőle minél előbb.

2.3.2.2.        Felkészültség, tudatosság és képzés

 

Az intézmény dokumentált eljárást alakított ki és működtet a képzési igények felmérésére és igen nagy figyelmet fordít arra, hogy minden munkavállalóját motiválja képességeinek, tudásának fejlesztésére.

Az intézmény vezetősége folyamatosan nyomon követi a különböző törvényekben, egyéb jogszabályokban és előírásokban bekövetkező képzési, szakképzési előírások változásait, ennek megfelelően biztosítja az érintett dolgozók képzésen, továbbképzésen való részvételét.  Elvárás, hogy mindenkor csak a megfelelő képzettséggel és elhivatottsággal rendelkező személy lehet az iskola alkalmazásában, illetve állhat vele szerződéses kapcsolatban.

 

Felelősség:

 

Igazgató

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Munkaköri leírások, Továbbképzési program, továbbképzési terv

ME 03-01

Emberi erőforrás gazdálkodás

 

2.3.3. Infrastruktúra

Az intézmény meghatározta, biztosítja és fenntartja, hogy a minőségi követelményeknek megfelelő munka végzéséhez szükséges tárgyi feltételek megfelelő minőségben, a szükséges mennyiségben és kellő időben rendelkezésre állnak.

Ezek a feltételek vonatkoznak:

 • a munkahelyre és a kapcsolódó létesítményekre,
 • a berendezésekre, hardverre és szoftverre,
 • a kiegészítő szolgáltatásokra.

Az iskola rendelkezik minden olyan tárgyi eszköz-állománnyal és immateriális javak összességével, amelyekkel folyamatosan biztosítható a minőségi követelményeket kielégítő szolgáltatás.

A vezetőség arra törekszik, hogy a megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítsa a zavartalan oktató-nevelő munka érdekében.

 

Felelősség:

 

Igazgató

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Leltározási szabályzat

 

Selejtezési szabályzat

ME 03-02

Anyagi és informatikai erőforrás gazdálkodás

 

2.3.4. Munkakörnyezet

Az iskola biztosítja, hogy a vele munkajog szerinti jogviszonyba kerülő személyi állomány munkahelyi környezete mindenkor megfeleljen a hatályos munkabiztonsági és tűzvédelmi követelményeknek, továbbá a zavartalan és minőségi munkavégzéshez szükséges, berendezések, felszerelések, eszközök és anyagok a munkát végzők rendelkezésére álljanak.

 

Mind az iskola felső vezetése, mind az egyéb vezetői szinten lévőkkel szembeni elvárás a munkakörnyezet folyamatos fejlesztésére való törekvés a követelmények, a valós igények, szükségletek és a lehetőségek határain belül.

Az iskola vezetősége a munkahelyi környezet fejlesztésére, változtatására különböző jellegű és megközelítési módú terveket, javaslatokat dolgoz ki belső elhatározásából, dolgozói kezdeményezésre. Saját lehetőségei alapján az elfogadott módosításokat, fejlesztéseket végrehajtja.

Az iskola vezetősége tisztában van azzal, s mindennapi tevékenységét áthatja az a tudat, hogy a kellemes és nyugodt munkahelyi környezet záloga a minőségi és hatékony munkavégzésnek.

Az iskola vezetősége kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a minőségi követelményeknek megfelelő munka végzéséhez és az ennek kiszolgálásához kapcsolódóan szükséges egyéb erőforrások megfelelő minőségben, a szükséges mennyiségben és kellő időben rendelkezésre álljanak.

 

Felelősség:

 

Igazgató

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Munkavédelmi szabályzat

 

Tűzvédelmi szabályzat

 

Munkahelyi kockázatértékelés

ME 03-02

Anyagi és informatikai erőforrás gazdálkodás

 

 

2.4. Folyamatirányítás

 

2.4.1. A megvalósuló folyamatok tervezése

Az iskolában a szolgáltatási folyamattal kapcsolatos tevékenységek tervezése, irányítása szabályozott körülmények között valósul meg, és összhangban van a minőségirányítási rendszer valamennyi folyamatának követelményeivel.

A szabályozás kiterjed:

 • a folyamatok előkészítésére, az alkalmazandó eljárások meghatározására, minőségcélok megfogalmazására, a dokumentáltság szükségességére,
 • a folyamatok sorrendjére és azok kölcsönhatásaira,
 • a folyamatba belépő és abban szereplő személyek szerepére,
 • a folyamatok anyagi, műszaki, környezeti feltételeire,
 • a megvalósításra vonatkozó kritériumokra, módszerekre,
 • a folyamatok eredményességének mérésére, elemzésére, az elfogadási kritériumokra,
 • azokra a tevékenységekre, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok folyamatos fejlesztése érdekében szükségesek,
 • azokra a feljegyzésekre, amelyek annak bizonyítására szükségesek, hogy a megvalósítás folyamatai és az ennek eredményeként létrejött szolgáltatás kielégíti a követelményeket.

Felelősség:

 

Igazgató

 

2.4.2. A szolgáltatást igénybe vevőkkel és a partnerekkel kapcsolatos folyamatok

2.4.2.1. A szolgáltatást igénybe vevők által támasztott elvárások meghatározása

Az iskola, mint társadalmi igényt kiszolgáló intézmény a vele kapcsolatba lépő, a szolgáltatást igénybe vevők igényeit és elvárásait a következő módon jeleníti meg:

 • a szolgáltatást igénybe vevők összesített igénye és elvárása,
 • azon követelmények, melyeket a szolgáltatást igénybe vevők ugyan nem határoztak meg, de szükségesek a célnak való megfeleléshez,
 • jogi és egyéb szabályozási kötelezettségek.

2.4.2.2. A szolgáltatás követelményeinek átvizsgálása

Az átvizsgálás során a következőkről kell megbizonyosodni:

 • a követelmények megfelelő és egyértelmű meghatározása és dokumentálása,
 • a szerződés, vagy a megrendelés követelményei és az ajánlat követelményei közötti eltérések tisztázása,
 • a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek teljesülése,
 • az átvételi minőség-vizsgálati módszerek és kritériumok egyértelművé tétele,
 • a minőségtanúsításra kötelezett termékek, eszközök paramétereinek rögzítése.

A szolgáltatást igénybe vevők követelményeit, igényeit és elvárásait törvények, rendeletek, valamint a fenntartó képviselője által kiadott körlevelek, utasítások határozzák meg.

A szolgáltatást igénybe vevők által a törvényekben, rendeletekben, utasításokban megfogalmazott és előírt követelményeknek megfelelő szervezési keretekkel az iskola rendelkezik.

2.4.2.3. Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel és partnerekkel

A szolgáltatást igénybe vevőkkel személyesen, vagy közvetett módon történik az iskola kapcsolattartása.

A szolgáltatást igénybe vevők az iskolában az oktató-nevelő munka során, a megfelelő szakmai területhez kapcsolódó illetékessel kerülnek kapcsolatba.

Az iskola a szolgáltatást igénybe vevőkkel a kapcsolattartást, a tevékenységek, folyamatok végrehajtását és ellenőrzését külön eljárásban szabályozza.

 

Felelősség:

 

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

ME 02-01

Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel, igényeik és elégedettségük mérése

 

2.4.3. Tervezés és fejlesztés

Az iskola nem rendelkezik tervező-fejlesztő tevékenységgel, így ezen szabványpont alkalmazását kizárta.

2.4.4. Beszerzés

2.4.4.1. A beszerzés folyamata

Az iskola eljárást alakított ki és vezetett be annak biztosítására, hogy a tevékenységéhez szükséges anyagok, termékek, munkák, szolgáltatások megfeleljenek az előírt minőségi követelményeknek és a szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak.

Az intézménynek a beszerzett anyagok és megrendelt munkák minőségével kapcsolatos felelőssége - függetlenül a beszállítók megfelelőségének bizonyításától - fennáll. Ennek érdekében biztosítja a beszállítókkal kötött szerződések átfogó ellenőrzését és a beszerzett anyagok, termékek, megrendelt munkák műszaki-minőségi átvételét.

2.4.4.2. Beszerzési információ

A beszállítókat érintő beszerzési dokumentumoknak (megrendelés, szerződés) tartalmazniuk kell azokat az adatokat, amelyek egyértelműen meghatározzák a megrendelt anyagot, terméket, vagy munkát, a következők leírásával, illetve értelemszerű alkalmazásával:

 • egyértelmű megnevezés, azonosítás,
 • mintavételezés,
 • mennyiségi meghatározás,
 • szabatos minőségi követelmények (pl.: szabványok, tervdokumentációk, egyéb előírások formájában),
 • minőségellenőrzési és tanúsítási követelmények,
 • minden más, anyagra, termékre, munkára jellemző műszaki adat,
 • átvétel helye és módja, kritériumai,
 • a minősítés (termékre, berendezésre, személyzetre vonatkozó) dokumentumai,
 • az alkalmazott minőségirányítási rendszerre vonatkozó szabvány címe, száma és kiadása.

A beszerzési dokumentumok felülvizsgálatát és jóváhagyását kibocsátásuk előtt el kell végezni. Az iskola az ajánlatok és szerződések átvizsgálását dokumentálja és azokat szükség szerint a beszállítóival egyezteti.

2.4.4.3. A beszerzett termékek és szolgáltatások igazolása

Az iskola kétféle minőségben létesít kapcsolatot:

 • megrendelőként a beszállítóinál érvényesíti a tevékenységek által igényelt minőségi követelményeket,
 • intézményként pedig a saját szolgáltatásait nyújtja a szolgáltatást igénybe vevőknek.

A teljesítések biztonsága érdekében a beszállítók kötelezettségeit szükség esetén részletes szerződésekben rögzíti, ebben az esetben kitér a beszerzett anyagok, termékek, szolgáltatások, megrendelt munkák ellenőrzésével és átvételével kapcsolatos előírásokra. A napi gyakorlatban biztosított, hogy a szerződéskötést követően a szerződéses követelmények minden illetékes területre eljussanak a szerződések pontos és maradéktalan teljesítése érdekében.

Amikor a szerződések előírják, akkor az iskolának joga van a beszállító telephelyén (beszerzési forrásnál) történő átvételnél meggyőződni arról, hogy a beszerzett anyag, termék megfelel az előírt követelményeknek. Ilyen esetben a beszerzési dokumentumban az anyag, termék átvételi ellenőrzésére és a kiszállítás jóváhagyására külön ki kell térni.

Az iskola a beszállítókat azon az alapon választja ki és értékeli, hogy milyen mértékben képesek a beszállítói szerződés követelményeit kielégíteni, beleértve a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos és egyéb különleges minőségi követelményeket.

Figyelembe veszi a korábbi, hasonló szállításaik tapasztalatait és egyéb, felkészültségükre vonatkozó bizonyítékokat, referenciákat.

 

Felelősség:

 

Minőségirányítási vezető

Kapcsolódó dokumentumok:

ME 04-01

Beszerzés

 

2.4.5. Szolgáltatási folyamatok

2.4.5.1. A folyamatok szabályozása

Az iskolában szabályozottak a szolgáltatási folyamatok a következők által:

 • meghatározottak a szolgáltatással szemben támasztott követelmények,
 • a szolgáltatáshoz a megfelelő berendezések biztosítottak,
 • ahol szükséges rendelkezésre állnak munkautasítások,
 • megfelelő megfigyelési és mérési tevékenység kerül alkalmazásra.

2.4.5.2. Folyamat érvényesítő ellenőrzése

Az intézmény dokumentált eljárást alakított ki és működtet a folyamat eredményeinek érvényesítő ellenőrzési és vizsgálati tevékenységére, annak igazolására, hogy a szolgáltatási tevékenységet kiszolgáló, biztosító műveletek, valamint a szükséges anyagok, eszközök minősége és állapota megfeleljen az előírt követelményeknek.

A szolgáltatás és a megbízási munkák ellenőrzött és vizsgált állapotának feltüntetését a vonatkozó eljárásban, utasításban, szabványban, vagy hatósági előírásban meghatározott módon kell elvégezni.

Az intézmény a szolgáltatás, a gazdasági feladatok és a megbízási munkák tevékenysége során az anyag és szolgáltatás, illetve munka ellenőrzött és vizsgált állapotát feltünteti és nyilvántartja, ezzel biztosítva azt, hogy csak ellenőrzésen és vizsgálaton minőségileg megfelelőnek nyilvánított szolgáltatást végezzen.

Az ellenőrzésen és vizsgálaton nem megfelelőnek minősített tevékenység, irat megfelelően dokumentált, illetve jól látható megkülönböztető jelzéssel ellátott.

2.4.5.3. Azonosítás és nyomon követhetőség

Az iskola olyan egységesített elvek alapján kialakított azonosítási rendszert működtet, amely biztosítja az azonosítást és a nyomon követhetőséget:

 • a szolgáltatást igénybe vevők és a hozzájuk tartozó valamennyi dokumentum vonatkozásában szolgáltatási folyamat teljes időtartama alatt,
 • az eszközök, berendezések vonatkozásában a beszerzés, raktározás, tárolás minden fázisában.

A rendszeresített nyilvántartás alapján a szolgáltatás összetevői visszakereshetők.

Biztosított, hogy az azonosítási rendszert minden illetékes dolgozó megismerje és a módszert alkalmazza.

 

2.4.5.4. A szolgáltatást igénybe vevők tulajdonát képező javak

Az iskola a szolgáltatást igénybe vevők, vagy partnerei által szállított, vagy szolgáltatott, a későbbiekben felhasználásra kerülő anyagok átvételi ellenőrzésére, felhasználására, tárolására, állagmegóvására eljárást alakított ki és működtet.

A szolgáltatást igénybe vevők, vagy partner által beszállított iratok, dokumentumok beérkezésükkor ellenőrzésre kerülnek, amelynek módszerei azonosak a beszállítóknál alkalmazott módszerekkel. A tárolásuk, felhasználásuk során keletkezett bármilyen károsodás esetén további sorsukat a szolgáltatást igénybe vevőkkel, vagy partnerrel egyeztetett és dokumentált módon rendezi.

 

2.4.5.5. Kezelés, tárolás, állagmegőrzés

Az iskola valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy betartsa a tevékenységek során keletkezett dokumentumok kezeléséről, tárolásáról, állagának megőrzéséről rendelkező előírásokban foglaltakat.

A felhasznált anyagokat és termékeket kellő gondossággal, a szállítók ajánlásai szerint kell kezelni, ezzel akadályozva meg az esetleges sérülést, meghibásodást, illetve minőségromlást.

Az iskola megfelelő tárolóterületekkel rendelkezik, illetve olyan helyiségeket használ, hogy megakadályozza az anyagok, az adatok és dokumentumok károsodását.

A tárolt anyagokat előírt rendszerességgel kell ellenőrizni, hogy minőségük romlása megakadályozható legyen. Szükség esetén intézkedés történik megsemmisítésre, cserére, javításra, pótlásra, selejtezésre, esetleges kártérítés, vagy anyagi felelősség megállapítására.

 

Felelősség:

 

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

ME 04-02

Az oktató-nevelő munka és a kiegészítő folyamatok szabályozása

 

2.4.5.6. Megfigyelő- és mérőeszközök kezelése

Az iskola nem rendelkezik a mérésügyi törvény szerinti hitelesítésre és kalibrálásra szoruló megfigyelő- és mérőeszközökkel, így ezen szabványpont alkalmazását kizárta.

 

2.5. Mérés, elemzés, fejlesztés

2.5.1. Általános útmutatás

Az iskola a szolgáltatásai megfelelőségének bizonyítására használt ellenőrzését eljárásban szabályozott módon végzi, illetve végezteti.

2.5.2. Figyelemmel kísérés és mérés

2.5.2.1. A szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének mérése

Az intézmény célkitűzése, hogy a tevékenységével kapcsolatos észrevételek összegyűjtésével, feldolgozásával, értékelésével, az esetleges hibák megszüntetésével az elvárásoknak minél jobban megfeleljen. Ezeknek az elvárásoknak a kielégítésére információ összegyűjtő, rendszerező, értékelő és visszacsatoló rendszert működtet.

2.5.2.2. Belső audit

Az intézmény dokumentált eljárást alakított ki és működtet a belső minőségauditok (belső felülvizsgálatok) tervezésére és végrehajtására annak igazolásául, hogy a minőséggel kapcsolatos tevékenységek és azok eredményei összhangban vannak a tervezett intézkedésekkel, és meghatározza a minőségirányítási rendszer hatékonyságát.

Az intézmény a belső minőségauditokat rendszeresen, évente legalább egy alkalommal, illetve - soron kívül, külön elrendelésre - szükség szerint tart, amelyek dokumentálását a vonatkozó eljárásban meghatározottak szerint kell végezni.

A belső minőségauditok során minden esetben értékelni kell azokat az esetleg bekövetkezett változásokat, amelyek a minőségirányítási rendszer működését érintik. Amennyiben helyesbítő intézkedésre van szükség, az intézkedés bevezetését követően - bizonyos működési idő eltelte után
- utóauditot kell tartani.

 

2.5.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése

Az iskola megfelelő módszereket dolgozott ki a szolgáltatást igénybe vevők követelményeinek kielégítéséhez szükséges folyamatok mérésére és figyelemmel kísérésére, illetve annak bizonyítására, hogy a folyamat biztosítja a kijelölt cél elérését.

A tevékenységek során, annak meghatározott pontjain a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat el kell végezni az erre vonatkozó eljárásban leírtak szerint. Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit szükség szerint visszacsatolja, illetve felhasználja a folyamatok javításánál.

A végellenőrzés során a tevékenységére vonatkozó valamennyi ellenőrzési dokumentumot felhasználja. A végellenőrzést és minősítést az eljárásokban foglaltak szerint kell végezni.

Az ellenőrzés és a vizsgálat a vonatkozó előírásoknak és az iskola végellenőrzési előírásainak megfelelően történik. A végellenőrzés eredményeit az eljárásokban leírtak szerint dokumentálja és archiválja.

A végellenőrzés és minősítés eredményeit a vonatkozó eljárásban leírtak szerint csatolja vissza az illetékes intézményi egységhez.

Az elvégzett ellenőrzéseket és vizsgálatokat, valamint ezek eredményeit az alkalmazott dokumentumokban igazolja.

Az iskola a dokumentumokat, feljegyzéseket összegyűjti, tárolja és nyilvántartja az erre vonatkozó minőségirányítási eljárás alapján.

 

2.5.2.4. A szolgáltatások figyelemmel kísérése és mérése

Az iskola megfelelő módszereket alkalmaz a szolgáltatás jellemzőinek a mérésére és figyelemmel kísérésére annak igazolására, hogy a szolgáltatással szembeni követelmények teljesülnek. Ezt a szolgáltatás megvalósulásának megfelelő szakaszában kell alkalmazni.

A megkövetelt mérések és figyelemmel kísérések bevezetésének bizonyítékairól, valamint az elfogadási kritériumoknak való megfelelésről feljegyzést kell készíteni. A feljegyzéseken meg kell jelölni a szolgáltatás kibocsáthatóságának a megállapítására való jogosultságot.

 

Felelősség:

 

Igazgató

Minőségirányítási vezető

Munkacsoport-vezetők

 

Kapcsolódó dokumentumok:

ME 01-02

Dokumentumok és feljegyzések kezelése

ME 02-01

Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel, igényeik és elégedettségük mérése

ME 05-01

Belső audit

ME 05-02

A szolgáltatási és kiegészítő folyamatok minőségének mérése

 

2.5.3. A nem megfelelőség kezelése

Az iskola olyan minőségellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely már az egymás után következő fázisok közben felismeri az előírt követelményeknek nem megfelelő szolgáltatási tevékenységeket, anyagokat, berendezéseket.

A nem megfelelő szolgáltatási tevékenységeket, azok dokumentumait, az anyagokat, berendezéseket, megkülönböztető jelzéssel látja el, - amennyiben lehetséges elkülöníti, - hogy a további sorsuk meghatározása előtt ne legyenek felhasználhatóak.

Az intézmény a nem megfelelő tevékenységeket dokumentálja és az eljárásban szabályozott módon kezeli. Az így kapott információt a további tevékenységeihez visszacsatolja.

A nem megfelelőség sorsáról a lehető legrövidebb időn belül dönt és a rögzített eljárás szerint jár el.

A felelős vezető gondoskodik arról, hogy minden nem megfelelő szolgáltatási tevékenységet és anyagot, berendezést azonosítsanak, jelöljenek és - ahol erre szükség és/vagy lehetőség van - különválasszanak.

Azok a vezetők, akiknél a nem megfelelőség keletkezett, kötelesek az okok kivizsgálását kezdeményezni, a szükséges változtatásokról írásban intézkedni, vagy intézkedésre javaslatot tenni.

Felelősség:

 

Igazgató

Igazgatóhelyettes

Munkacsoport-vezetők

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Leltározási szabályzat

 

Selejtezési szabályzat

ME 05-03

A nem megfelelőség kezelése

 

2.5.4. Adatelemzés

Az iskola tevékenysége során - bizonyos területeken - statisztikai módszereket alkalmaz a meghatározott munkafolyamatok adatelemzésére.

A statisztikai elemzések által szolgáltatott eredményeket, a felismert összefüggéseket a hibajavító és fejlesztő tevékenysége során felhasználja.

Felelősség:

 

Igazgató

Minőségirányítási vezető

 

 

2.5.5. Fejlesztés

2.5.5.1. A folyamatos fejlesztés

Az iskola a minőségirányítási tevékenységét állandóan tökéletesíti a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos minőségi problémák okainak feltárásával és a szükséges helyesbítő tevékenység meghatározásával, illetve hatékony végrehajtásával.

2.5.5.2. Helyesbítő tevékenység

Az intézmény eljárást alakított ki és működtet a helyesbítő és megelőző tevékenység alkalmazására.

A szolgáltatást igénybe vevők reklamációi, vagy a minőségirányítás által észlelt, a szolgáltatási folyamatok során keletkezett hibák elkülönítése és a hibát kiváltó ok azonosítása után - a hiba megszüntetése érdekében - azonnali beavatkozás történik.

2.5.5.3. Megelőző tevékenység

Az intézmény a megelőző tevékenység során igénybe veszi a szükséges információforrásokat annak érdekében, hogy észlelje, elemezze és kiküszöbölje a nem megfelelőség lehetséges okait.

Figyelembe veszi az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a belső auditok megállapításait, a feljegyzések adatait, és a szolgáltatást igénybe vevők esetleges reklamációit.

A minőségi hiányosságok lehetőség szerinti megelőzéséért, az észlelt hibák kijavításáért az iskola minden dolgozója felelős. Kötelesek rámutatni a hibákra, részt venni a hiba okának felderítésében és a hiba megszüntetésében.

Felelősség:

 

Minőségirányítási vezető

Igazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

ME 05-04

Helyesbítő, megelőző és fejlesztő tevékenység

 

3. A PROGRAM HATÁLYBALÉPÉSE ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

 

3.1. A program a fenntartó jóváhagyásáról szóló közgyűlési határozat elfogadásával lép hatályba.

3.2. A program öt évig van hatályban.

3.3. Az ötödik év január 1. és június 30. között az iskola igazgatója elvégzi a program felülvizsgálatát és a szükséges módosításokat az illetékes szervezetek elé terjeszti.

3.4. A program érvényessége: 2009. augusztus 31.

3.5. A program hatálya kiterjed az intézmény minden dolgozójára.