Jelenlegi hely

Címlap

 

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Vizsgára jelentkezni lehet Seres Imre és Bodzsár Mihály tanárúrnál és Martonné Végh Katalin tanárnőnél az iskolában.

Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL regisztrációról és a vizsgákról

A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók, az automatikus és manuális vizsga feltételei

A vizsgázót az első vizsgára történő jelentkezés előtt regisztrálni kell az ECDL vizsgarendszerbe. A regisztrációt az ECDL akkreditált vizsgaközpontok végzik.

A regisztrációkor megadott adatokat a vizsgaközpont felviszi az ECDL online adminisztrációs és vizsgaszoftverbe. A vizsgaközpont által 2 példányban kinyomtatott adatlapon kell a vizsgázónak aláírásával igazolnia az adatainak valódiságát, amellyel egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez is. Az adatlap egyik példányát a vizsgázó őrzi meg.

Az ECDL regisztrációval egyidejűleg létrejön a vizsgázó online elérhető, saját ECDL fiókja, amelyben a letett vizsgák kerülnek feltüntetésre. A belépéshez szükséges adatokat regisztrációs adatlap tartalmazza. Az online fiók a következő felületen érhető el: https://member.sophiatesting.com/candidate/login.php. A belépéshez ki kell választani a nyelvet (magyar) és meg kell adni: név, születési dátum, jelszó.

A regisztrációs adatlap tartalmazza a vizsgázó egyedi azonosítószámát (ID) is.

A regisztráció korlátlan ideig érvényes. Az ECDL modulvizsgák tetszőleges sorrendben és időkorlát nélkül bármikor letehetők.

Kötelező és választható modulok:

Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez csupán 2 modult kell kötelezően teljesíteni:

Számítógépes alapismeretek és Online alapismeretek, a többi szabadon választható.

Az elektronikusan aláírt, hitelesített ECDL e-bizonyítványt az adminsztrációs és vizsgaszoftver PDF formátumban automatikusan készíti el, amennyiben a vizsgázó 4 illetve 7 modulvizsgát sikeresen teljesített.

A vizsgázói fiók kezelése valamint az automatikus vizsgák a Sophia elnevezésű vizsgaszoftver használatával történik.

Az ECDL vizsgák manuális vizsgával és automatikus vizsgával teljesíthetők. Manuális vizsga letételére csak akkorvan lehetőség,amennyiben az adott modulból nem érhető el automatikus vizsga.

Az automatikus vizsga:

Automatikus vizsgát lehet tenni a következő modulokból:

•Számítógépes alapismeretek,

•Online alapismeretek,

•Szövegszerkesztés,

•Táblázatkezelés,

•Adatbázis-kezelés,

•Prezentáció,

•IT biztonság

A vizsga megkezdése előtt, vagyis a Sophia vizsgaszoftver indítása előtt az alábbi linkről elérhető fájlt kell letölteni:

Windows: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.exe  vagy Mac: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.zip

A fájlok letöltésére csak egyszer, a legelső alkalommal van szükség. Ezt követően indítható el a vizsga a Sophia vizsgaszoftverben.

A vizsgázó a rendszer által automatikusan generált feladatokat oldja meg.

A vizsgafeladatok elméleti és gyakorlati részből állnak. A vizsgán feladatsorokat kell megoldani. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll. Ezek nem épülnek egymásra, hanem külön részfeladatokat képeznek. Így az értékelésnél egy esetlegesen rossz válasz, megoldás nem befolyásolja a következő részfeladat megoldását, és így az értékelését sem. Feladattípusok: - elméleti feleletválasztós tesztek, amelyekben egy helyes választ kell megjelölni - gyakorlati műveletek elvégzése; például szövegfájl szerkesztése, diagram készítése, számítások függvényekkel. A gyakorlati feladatsorok elvégzéséhez a modul tartalmának megfelelő szoftvert (pl. Word, Excel) általában automatikusan nyitja meg a vizsgaszoftver.

A Sophia a vizsga után azonnal automatikusan kiértékeli a vizsgát. A vizsgázó minden vizsga után kap egy vizsgaeredmény adatlapot, amelyet a Sophia generál. A vizsgafeladatok nem nyilvánosak. Az értékelés százalékban történik, az egyes témakörök szerint.

A manuális vizsgák:

Manuális vizsga tehető az alábbi modulokból:

Képszerkesztés, Webszerkesztés, Közösségi média, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced szövegszerkesztés, Advanced táblázatkezelés, Advanced adatbázis-kezelés, Advanced Prezentáció, CAD, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés.

Magyar nyelvű manuális vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkor érvényes hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján, illetve azokból a modulokból, amelyből nem áll rendelkezésre nyilvános vizsgapéldatár (például: CAD, Advanced) a vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat a titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.

A manuális vizsgán használandó szoftver a vizsgázó által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL követelményei alapján. Az értékelési irányelvek, az elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ecdl.hu honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A vizsgák értékelése: „megfelelt”, „nem felelt meg”.

A vizsgázás feltételei:

•A regisztráció megtörténte után a vizsgázó jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. Bizonyos feltételek esetén lehetőség van távoli vizsgák megtartására is.

•Egy teremben, egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni.

•Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced modulok, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

A vizsga lebonyolítása

•A vizsgázót minden ECDL modulvizsgára jelentkeztetni kell, illetve hozzárendelni a vizsgához.  

•Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).

•Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.

•A vizsgák megkezdése előtt a vizsgáztató tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait, illetve aktiválja a vizsgázók vizsgáját.

•Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

•A vizsgázók számára manuális vizsga esetén a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.

•A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.

•Ha a vizsgázó befejezte a manuális vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével. Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.

•Automatikus vizsga esetén a Sophia a 45 perc leteltével lezárja a vizsgát.

•A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

•A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

•A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

•A vizsgáztató, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját, amely az esetet megvizsgálja, és a döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.

•Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

•Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

•Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki, illetve a Sophia vizsgaszoftverrel, automatikus vizsgával tehetők le.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek.

Az igénylést egyénileg az ECDL honlapon kereszetül lehet benyújtani. Az igényléshez ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, és fel kell tölteni az érettségi bizonyítvány fénymásolatát. Az igénylés menete és a további információk a https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi  menüpontban találhatók.

A vizsgázók által fizetendő regisztrációs díjak

Regisztrációs díj: 9000 Ft

A regisztráció korlátlan ideig érvényes, az ECDL modulok bármikor letehetők. Ha már a vizsgázó egyszer regisztrált az ECDL rendszerben, a regisztrációt már nem kell megismételnie. Így a későbbiekben, akár a 4 vagy 7 modul teljesítése után is, a technológiai igények megjelenésével bevezetésre kerülő új modulokból is tetszés szerint tehet vizsgát.

Vizsgadíjak

A vizsgák letételekor az ECDL vizsgaközpont modulonként külön vizsgadíjat számít fel. 

A vizsga- díjak saját iskolánk tanulói részére: 1700 Ft/vizsga

Vizsgadíj más vizsgázók számára: 2500 Ft/ vizsga

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány díja:

A vizsgázó külön díj ellenében igényelheti ECDL bizonyítványának papír alapú, keményfedeles formátumban való kiállítását. Az igénylést az ECDL honlapon keresztül lehet megtenni: https://njszt.hu/hu/form/kemenyfedeles-ecdl-bizonyitvany

A keményfedeles, papíralapú bizonyítvány díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt)

Okmánypótlás esetén fizetendő díjak

Amennyiben a vizsgázó ECDL bizonyítványának pótlását igényli, az NJSZT ECDL Irodájához kell fordulnia az ecdl.hu honlapon található elérhetőségek bármelyikén. Az Iroda ellenőrzi az igénylő adatait, és ezt követően kiállítja az ECDL bizonyítványát. Az ECDL bizonyítvány kiállításának díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt). ECDL papír alapú vizsgakártya pótlására nincs lehetőség.