Jelenlegi hely

Címlap

A jelentkezési lap itt letölthető!!!

Az iskolai közösségi szolgálat a Németh László Gimnázium, Általános Iskolában 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a 2016. január 1- je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. {97. § (2)} 

A közösségi szolgálat az iskola dokumentumaiban rögzített módon kötelező, anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység.  


Az iskolai közösségi szolgálat keretében a következő jellegű tevékenységek végezhetők: 

      Egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani) 

 • szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani) 

 • oktatási 

 • kulturális, közösségi 

 • környezet – és természetvédelmi 

 • katasztrófavédelmi 

 • sport- és szabadidős tevékenységek (óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közösen) 

 • az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység 

 

Lehetséges tevékenységi körök: 

 • környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi, szociális, gyermekintézményekben) 

 • bekapcsolódás a város kulturális intézményeinek munkájába 

 • egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők) 

 • civil szervezetek tevékenységében részt venni 

 • egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni. 

 

Az 50 órás közösségi szolgálat elvégzésének feltételei: 

 • középiskola 9-12. évfolyamán, lehetőség szerint arányosan elosztva kell teljesíteni, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. 

 • A közösségi szolgálatot az adott tanuló estében koordináló pedagógus az 50 órán belül (szükség szerint a mentorral közösen) legfeljebb 2 órás felkészítő, majd 2 órás záró foglalkozást tart. 

 • Egy órán 60 perc közösségi szolgálat értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható bele a teljesítésbe. 

 • A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként 1, legfeljebb 3 órás, tanítási napokon kívül 5 órás időkeretben végezhető. 

 • Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül valósulhat meg. 

 • Vidéki diákok tevékenysége: lehetőség van arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot. Eltérő helyszínek esetén a szülőnek és a tanulónak aktívan részt kell venni a tevékenység megszervezésében. 

 • A tanév során, szorgalmi időben korlátozás nélkül teljesíthető a közösségi szolgálat. A nyári szünetben, a pedagógusok nyári szabadságolásának időtartama alatt az iskolai közösségi szolgálat nem teljesíthető. Ezen időszak évenkénti konkrét időpontjáról  tájékoztatjuk a szülőket és a diákokat. 

Figyelembe kell venni, hogy 

 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani, 

 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. 

 

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása: 

 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkező lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. 

 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

 • Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését. 

 • Intézményváltás esetén az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézménynél marad. 

 

Miért végezzenek diákjaink közösségi szolgálatot? 

A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kommunikációs képességeit, szociális készségét és önismeretét, növeli önbizalmát. A közösségi munka során a diákoknak alakalma nyílik megismerkedni többféle munkaterülettel, amely segíti a pályaorientációt. 

 

Egyéb tudnivalók 

 Jelentkezési határidő a mindenkori felhívásoknak megfelelően, jelentkezési lap kitöltésével 

 • Jelentkezési lapot az osztályfőnöktől kell kérni, (letölthető az iskola honlapjáról is) és a kitöltött lapot is neki kell leadni. 

 • fogadó intézmények, szervezetek felkészítő órát szervezhetnek a közösségi szolgálati tevékenység megkezdése előtt. Ezen az órán a részvétel kötelező! 

 • A felkészítő órák helyéről és időpontjáról az osztályfőnök nyújt tájékoztatást, ill. a fogadó szervezetek a megadott levelezési címre értesítést küldenek.  

 • A közösségi szolgálat időtartamára is a Házirend szabályai érvényesek.