Projekt címe: „Gyulai József Természettudományos Műhelycímű projekt

Azonosítószáma: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 azonosítószámú

A projekt megvalósításának időszaka: 2013. április 1. – 2015. január 20.

A támogatás összege: 325.411.920 Ft

 

Kedvezményezettek (a projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg)

Vezető partner: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Partner: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Projektmenedzsment:

Projektmenedzser: Farkas Zsuzsanna

Pénzügyi vezető: Dr. Szűcsné Márkus Gabriella

Projektasszisztens: Árva László

Projektasszisztens: Seres Imre

Projektasszisztens: Talent-Novum Kft. képviseletében Patócs Anikó

 

Projektszervezet:

Tóthné Kecskeméti Katalin tankerületi igazgató

Almási István polgármester

Projektmenedzser: Farkas Zsuzsanna

Pénzügyi vezető: Dr. Szűcsné Márkus Gabriella

Projektasszisztens: Árva László

Projektasszisztens: Seres Imre

Projektasszisztens:  Talent-Novum Kft. képviseletében Patócs Anikó

Laborvezető: Berger József

Szaktanárok: Bodrogi Judit és Pillérné Gál Andrea

Laboránsok: Rácz Ildikó és Paku Fruzsina

 

A projekt bemutatása

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 azonosítószámú Gyulai József Természettudományos Műhelycímű projekt megvalósítására kapott lehetőséget.

A projekt keretében a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában egy természettudományos laboratórium kerül felújításra, felszerelésre - olyan infrastrukturális és pedagógiai fejlesztés valósul meg, amely a modern és korszerű eszközök és módszerek segítségével támogatják a természettudományos közoktatás megújítását. A laboratórium a tanulásszervezési eljárások sokszínűségét támogató tevékenységek keretében, tömbösített foglalkozások keretei közötti fogadják a tanulókat.

 

A konstrukció célcsoportja a középiskola pedagógusai és diákjai és az együttműködésbe bevonásra kerülő alapfokú nevelési oktatási intézmények tanulói, valamint a természettudományos tantárgyat tanító tanárok és a laboratórium szakszemélyzete.

 

A projekt célja kettős - egyrészt tárgyi eszközök beszerzése, beüzemelése, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése:

-         Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia/földrajz szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.

-         A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

 

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek:

-         Korszerűsítésre kerül egy, a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó, elsősorban kémia, fizika, biológia, természetföldrajz természettudományos kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas középiskolai laboratórium

-         A projekt keretében létrejövő laboratórium működtetése és felszerelése hagyományos tanulókísérleti és demonstrációs, valamint új, interaktív szemléltető eszközökkel, vegyszerekkel és anyagokkal

-         A projekt keretében létrejövő laboratórium szakszerű működéséért felelős laborvezető, két fő szaktanár, valamint egy szakképzett laboráns foglalkoztatása.

-         A laboratóriumi szaktanárok és a laboráns felkészítése a természettudományos laboratórium működtetésére, a természettudományos tantárgyakat tanító pedagógusok felkészítése a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek és a korszerű pedagógiai módszerek és oktatástechnikai eszközök használatára.

-         Együttműködési megállapodás keretében 10 alapfokú nevelési-oktatási intézmény - a megállapodásban rögzített - létszámmal és gyakorisággal használják a laboratóriumot.

-         Elkészül egy szaktanári segédlet, amely a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk” műveltségi területeihez igazított kísérleti és demonstrációs referencialistát és azok tételes és kidolgozott kísérletleírását tartalmazza évfolyamonként 40 tanórányi lefedettséggel, valamint az emelt szintű érettségi összes kísérletével.

-         Kifejlesztésre kerül a tanulói munka irányításához, a megfigyelések, mérési adatok rögzítéséhez szükséges tanulói munkafüzeteket.

-         A laboratórium jobb kihasználása érdekében kidolgozásra kerül a délutánra tervezett szakköri, tehetséggondozást szolgáló vagy a közép és emeltszintű természettudományos érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozások rendje.

-         A laboratóriumi foglalkozásokról napló készül, a projekt során megvalósításra kerülő szemléltető, bemutató tanórákat, foglalkozásokat, kísérleteket elektronikusan dokumentáljuk. A szorgalmi időszakban havonta legalább három tanári kísérletet, demonstrációt digitális úton korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhetővé teszünk.

-         A projekt keretében kialakítandó közoktatási természettudományos oktatást támogató szakmai együttműködések kialakítása érdekében felvesszük a kapcsolatot a TÁMOP-3.1.3-10/2 projektnek azzal a nyertesével, amely a pályázó régiójában működik, és annak egyetértése esetén és bevonásával dokumentált szakmai napot tartunk.

-         A TÁMOP-3.1.1 keretében üzemeltetett fejlesztés-nyomonkövető felület (FNF) számára az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghatározott adatszolgáltatást nyújtunk.

-         A természettudományos laboratórium vezetője szakmailag együttműködik a többi nyertes pályázóval a párhuzamos fejlesztések elkerülése és az egyenetlen szakmai színvonal kiküszöbölése érdekében. Legalább egy szakmai disszeminációs műhelykonferenciát szervezünk a saját, a projekt révén létrehozott laboratóriumban. A konferencia dokumentációját a megvalósító középiskola honlapján elhelyezzük.

-         A projekt megvalósítása során tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségünknek eleget teszünk, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtunk.